Regulamin - NORSAN Polska
MenuMenu

Regulamin Świadczenia Usług
w Serwisie Internetowym norsan-omega.pl

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z Serwisu Internetowego norsan-omega.pl.

Dział I
Definicje

 1. Sprzedawca/Usługodawca – NORSAN Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Kazimierza Królewicza 2n/U1, 71-552 Szczecin, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0001029748, NIP 8513291219, REGON 524972170, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000,00 zł;
 2. Regulamin – niniejszy Regulamin, który określa zasady i warunki korzystania z Serwisu Internetowego, w tym, w szczególności: zawierania i realizowania Umów sprzedaży oraz umów świadczenia usług drogą elektroniczną dla Sklepu internetowego, składania reklamacji, dokonywania zwrotów (realizacji prawa odstąpienia od umowy), rozwiązywania sporów oraz ochrony danych osobowych,
 3. Serwis Internetowy – prowadzony przez Sprzedawcę serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym https://norsan-omega.pl/, którego częścią jest Sklep Internetowy, za pośrednictwem którego Klient może między innymi składać Zamówienia;
 4. Sklep Internetowy – portal sprzedażowy w ramach Serwisu Internetowego służący Klientom do zapoznania się z ofertą handlową NORSAN Polska Sp. z o.o., składania Zamówień na Produkty i zawierania Umów sprzedaży
 5. Produkt – każda rzecz, towar lub usługa prezentowane oraz oferowane w Sklepie Internetowym będącym częścią Serwisu internetowego,
 6. Konsument – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu Internetowego, w tym dokonująca nabycia Produktów w Sklepie Internetowym, w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 196 roku (t.j. Dz. U z 2018 r., poz. 1025 ze zm.), a także osoba fizyczna, która korzysta ze Sklepu Internetowego w celu związanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą ale jednocześnie zawierana przez tę osobę umowa nie ma dla niej charakteru zawodowego,
 7. Przedsiębiorca –  osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,  której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną  korzystająca z Serwisu Internetowego dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym w celu związanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba fizyczna, która korzysta ze Sklepu Internetowego w celu związanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą i jednocześnie zawierana przez tę osobę fizyczną umowa ma dla niej charakter zawodowy,
 8. Klient – Konsument, Przedsiębiorca, osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z Serwisu Internetowego, w tym dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym 
 9. Ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.),
 11. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U z 2018 r., poz. 1025 ze zm.),
 12. Ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług – ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178),
 13. Dzień Roboczy – dni od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 14. Polityka Prywatności – integralna część Regulaminu, określająca zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Klientów, w tym informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym tzw. plików cookies oraz narzędzi analitycznych;
 15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów zawarta pomiędzy NORSAN Polska Sp. z o.o., a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu Internetowego w ramach Serwisu Internetowego,
 16. Dowód zakupu –faktura VAT lub inny dowód, przekazany Klientowi wraz z Produktem, potwierdzający sprzedaż Produktu,
 17. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość określające rodzaj i liczbę oraz cenę zamawianych Produktów oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży w zakresie wskazanym w Formularzu Zamówienia (w szczególności sposób zapłaty, sposób dostarczenia Produktu, miejsce dostarczenia Produktu oraz dane Klienta).
 18. Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w domenie Sklepu Internetowego umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 19. Formularz kontaktowy Usługa Elektroniczna, formularz kontaktowy dostępny w Serwisie Internetowy, za pomocą którego Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą;
 20. Czas Realizacji Zamówienia – liczba Dni Roboczych, w których Sprzedawca skompletuje Zamówienie złożone przez Klienta, powierzy zamówiony Produkt przewoźnikowi oraz dostarczy zamówiony Produkt za pośrednictwem przewoźnika do miejsca wskazanego przez Klienta w formularzu Zamówienia,
 21. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub Sklepu Internetowego.
 22. Konto Usługa Elektroniczna, w ramach której Sprzedawca umożliwia Klientowi założenie Konta oznaczonego indywidualną nazwą (loginem) i hasłem, którego założenie wymaga wypełnienia przez Klienta formularza rejestracyjnego.  W ramach Konta możliwe jest gromadzenie między innymi informacji o Zamówieniach składanych za jego pośrednictwem, edycja danych Klienta, udzielonych zgód marketingowych i wgląd do historii Zamówień.
 23. Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Klientowi agregację wybranych Produktów przed złożeniem Zamówienia oraz ich zakupem, jak również przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, Klient może dowolnie zarządzać zawartością Koszyka poprzez dodawanie do niego lub usuwanie z niego Produktów,
 24. NewsletterUsługa Elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę nieodpłatnie za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, którą Klient może zamówić poprzez Serwis Internetowy, umożliwiająca automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy treści elektronicznych, zawierających informacje o Produktach, usługach, nowościach oraz promocjach w Sklepie Internetowym. Sprzedawca umożliwia Klientowi wycofanie zgody na otrzymywanie Newslettera w każdej chwili.

Dział II
Postanowienia ogólne

 1.  Sprzedawca prowadzi sprzedaż suplementów diety, które w świetle przepisów prawa  w tym ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2006 nr 171, poz. 1225 ze zm.) nie stanowią produktu leczniczego, a środki spożywcze w formie: płynów, kapsułek, drażetek, tabletek, saszetek z proszkiem i w innych podobnych postaciach. Ich celem jest wyłącznie uzupełnienie diety Klienta o składniki mineralne, witaminy, lub inne substancje wykazujące efekt odżywczy lub inny fizjologiczny. Suplementy diety sprzedawane przez Sprzedawcę nie stanowią zastępstwa dla produktów leczniczych przepisanych Klientowi przez lekarza.
 2. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, zamieszczone w Serwisie Internetowym, w szczególności ich opisy (słowne i graficzne), parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. Regulamin jest udostępniany Klientom korzystającym z Serwisu Internetowego nieodpłatnie za jego pośrednictwem, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Serwisu Internetowego https://norsan-omega.pl/ w zakładce „Regulamin”.
 5. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów korzystających z Serwisu Internetowego, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy.
 6. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest dobrowolna, ale jest konieczna do utworzenia Konta i/lub zawarcia Umowy Sprzedaży i złożenia Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 7. Korzystanie z Serwisu Internetowego przez Klienta oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu i jest równoznaczne z zawarciem ze Sprzedawcą umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 Ustawy. Sprzedawca może żądać potwierdzenia przez Klienta akceptacji Regulaminu w celu skorzystania z Usług Elektronicznych, o których mowa w Dziale IV ust. 2 Regulaminu.
 8. Każdy Klient korzystający z Serwisu Internetowego zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa oraz postanowień Regulaminu. 
 9. Jakiekolwiek działania, które są niezgodne z Regulaminem traktowane będą jako działanie na szkodę Sprzedawcy.
 10. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  a) zasady dokonywania rejestracji w Serwisie Internetowym przez Klientów i korzystania przez nich z Kont w ramach Sklepu internetowego,
  b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego i zawierania Umów Sprzedaży poprzez Sklep Internetowyc) zasady zawierania Umów Sprzedaży poprzez Serwis Internetowy z wykorzystaniem usług świadczonych poprzez Sklep Internetowy,
  d) zasady reklamacji i uprawnień w przypadku niezgodności Produktów z Umową Sprzedaży;

Dział III
Zasady korzystania z Serwisu Internetowego

 1. Korzystanie przez Klienta z Serwisu Internetowego wymaga:
  a) Podłączenia do sieci Internet (o dowolnej przepustowości łącza),
  b) Posiadania przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Mozilla itp.), umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML),
  c) Korzystanie z urządzenia końcowego (przykładowo: komputer, tablet, smartfon), na którym zainstalowana została przeglądarka internetowa umożliwiająca obsługę skryptów JavaScript, języka HTML oraz CSS,
  d) Przestrzegania postanowień Regulaminu.
 2. W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust. 1 pkt a-c powyżej, Sprzedawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu Internetowego i zastrzega możliwy negatywny wpływ na jakość świadczonych Usług Elektronicznych.
 3. Sprzedawca nie gwarantuje, że połączenie oraz przeglądanie stron Serwisu Internetowego będzie odbywało się w sposób niezakłócony oraz pozbawiony wad technicznych.
 4. Sprzedawca informuje, że do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z Usług świadczonych drogą elektroniczną można zaliczyć m.in. spam, złośliwe oprogramowanie, oprogramowanie szpiegujące, robaki internetowe, oprogramowanie cracking lub phishing i inne, o których można się dowiedzieć z publicznie dostępnych materiałów internetowych przeszukując Internet.

Dział IV
Prawa i obowiązki Klienta

 1. Klient oświadcza, że przed zawarciem ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży zapoznał się z Regulaminem i Polityką Prywatności i zaakceptował je bez zastrzeżeń.
 2. Klient korzysta z Serwisu Internetowego na własną odpowiedzialność.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  a) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem, Regulaminem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich;
  b) wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym, niewprowadzających w błąd lub nienaruszających prawa osób trzecich;
  c) korzystania z Usług Elektronicznych i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy i Sklepu Internetowego;
  d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego i Newsletterze jedynie w zakresie użytku osobistego.

Dział V
Prawa i Obowiązki Sprzedawcy

 1. Sprzedawca zobowiązuje zapewnić jak najwyższą jakość świadczonych Usług Elektronicznych oraz zachować należytą staranność przy ich wykonywaniu.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu Internetowego wywołane działaniem siły wyższej, za którą uważa się wydarzenia, których Sprzedawca nie mógł przewidzieć i które zostały spowodowane przez okoliczności od niego niezależne, w szczególności awarię sprzętu, działanie osób trzecich, niedozwoloną ingerencję Internautów, zakłóceniami przesyłu informacji, błędami systemu transmisji itd., nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych przez Klientów.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych zamieszczonych na stronach Serwisu Internetowego oraz niedostępność Serwisu Internetowego z przyczyn leżących po stronie innych – aniżeli Sprzedawcy – podmiotów.
 4. W razie wystąpienia awarii Serwisu Internetowego Sprzedawca będzie dążył do jej niezwłocznego usunięcia.
 5. Sprzedawca informuje, iż zastrzega sobie prawo do czasowego zwiększenia lub zmniejszenia funkcjonalności Serwisu Internetowego z powodu niezbędnych prac konserwacyjnych lub innych nieprzewidzianych trudności w funkcjonowaniu lub dostępności Serwisu Internetowego.
 6. Sprzedawca zastrzega prawo do przekazywania pozostających w jego posiadaniu danych osobowych Klientów oraz adresów IP innych osób odwiedzających Serwis Internetowy sądom, organom ścigania i innym uprawnionym do tego organom lub instytucjom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami w przypadku zobowiązania przez ww. organy.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez Klienta informacji zawartych w Serwisie Internetowym.
 8.  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za decyzje lub działania podejmowane przez Klienta a związane z wykorzystaniem informacji zawartych w Serwisie Internetowym.
 9. W przypadku naruszenia przez Klienta przepisów prawa, postanowień Regulaminu lub zasad Polityki Prywatności, a także w przypadku postępowania przez Klienta w sposób utrudniający pracę Sklepu Internetowego lub uciążliwy dla innych Klientów, Sprzedawca ma prawo pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego lub ograniczyć mu dostęp do niektórych funkcjonalności Sklepu Internetowego.

Dział VI
Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Usługi Elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem  Serwisu Internetowego, w tym Sklepu Internetowego polegają na:
  a) prezentacji Produktów oraz informacji związanych z działalnością Sprzedawcy,
  b) umożliwieniu zawarcia Umowy Sprzedaży poprzez Formularz Zamówienia,
  c) umożliwieniu założenia Konta,
  d) udostępnieniu korzystania z Formularza kontaktowego,
  e) świadczenia usług związanych z wysyłką Newslettera.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych, o których mowa w ust. 1 lit. b-d wymaga akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności.
 3. Usługa Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania pisemnie lub elektronicznie na adres e-mail: info@norsan-omega.pl lub poprzez skorzystanie z opcji usuń konto dostępnej w Koncie. Usunięcie konta Klienta nie oznacza cofnięcia zgód marketingowych (wysyłanych drogą e-mail).
 4. W celu założenia Konta należy:
  a) wypełnić Formularz z danymi wymaganymi do założenia Konta (adres poczty elektronicznej),
  b) zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności
  b) kliknąć pole „Zarejestruj się”;
  d) po dokonaniu rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta dodatkowych danych: imię i nazwisko. Klient może dodać do swojego Konta dane karty płatniczej.
 5. Poprzez utworzenie Konta Klient dokonuje rejestracji w Serwisie Internetowym (co nie jest warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia.
 6. Warunkiem koniecznym do założenia Konta w Serwisie Internetowym jest zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności. 
 7. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez:
  a) kliknięcie w link wypisu w każdej wiadomości wysłanej w ramach Newslettera lub
  b) stosowną opcję w usłudze Konto, lub
  c) poprzez wysłanie stosownego żądania pisemnie lub elektronicznie na adres e-mail: info@norsan-omega.pl.
 8. W celu skorzystania z Newslettera należy:
  a) podać adresu poczty elektronicznej, na który będą wysyłane wiadomości elektroniczne – Newsletter;
  b) kliknięcie w formularzu widocznym na stronie Sklepu Internetowego przycisku “Zapisz się”.
 9. Usługa Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie i umożliwia zawarcie Umowy Sprzedaży bez konieczności zakładania Konta,  ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem.
 10. Formularz Zamówienia umożliwia zawarcie Umowy Sprzedaży poprzez dodanie przez Klienta Produktu do Koszyka oraz  wypełnienie danych w Formularzu Zamówienia. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, nazwa firmy (opcjonalnie), adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP, jeżeli do Zamówienia ma zostać dołączona faktura VAT.
 11. Usługa Formularz Kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie i umożliwia skontaktowanie się ze Sprzedawcą,  ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą przesłania zapytania za pośrednictwem Formularza Kontaktowego. 
 12. W celu skorzystania z Formularza Kontaktowego należy podać adresu poczty elektronicznej, pod którym Sprzedawca będzie mógł skontaktować się z Klientem.
 13. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego, a także zgłoszenia dotyczące naruszeń Regulaminu, Klient może składać w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@norsan-omega.pl lub pisemnie na adres: NORSAN Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Kazimierza Królewicza 2n/U1, 71-552 Szczecin.

 

Dział VII
Zawarcie Umowy Sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez Sklep Internetowy należy wejść na stronę internetową https://norsan-omega.pl a następnie dokonać wyboru Produktów i postępować zgodnie ze wskazaniami, informacjami oraz komunikatami zamieszczonymi na wyżej wymienionej stronie Serwisu Internetowego.
 2. Klient może złożyć Zamówienie, a następnie zawrzeć Umowę Sprzedaży poprzez:
  a)
  złożenie Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia na stronie Sklepu Internetowego;
  b) złożenie Zamówienia poprzez usługę Konto [częściowo uzupełnione dane Klienta] wypełniając Formularz Zamówienia, w zakresie niezbędnym do finalizacji Zamówienia.
 3. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie Internetowym są oryginalne, fabrycznie nowe oraz zgodne z powszechnie obowiązującym prawem.
 4. W trakcie składania Zamówienia to jest do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz dokonanego wyboru Produktów, w tym anulowania przygotowywanego Zamówienia. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami zamieszczonymi na stronie Serwisu Internetowego.
 5. Rejestracja Klienta w Serwisie Internetowym nie jest warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
 6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych i informacji, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia. Podsumowanie Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
 7. przedmiotu Zamówienia tj. wybranych przez Klienta Produktów, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Produktów lub usług brutto, w tym kosztów dostawy oraz ewentualnych dodatkowych kosztów gdy takie zostają naliczone, wybranego sposobu dokonania płatności za Zamówienie, wybranego sposobu dostawy.
 8. Złożenie Zamówienia przez Klienta poprzez przesłanie Zamówienia drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, której treścią są postanowienia niniejszego Regulaminu.
 9. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość elektroniczną na podany przez siebie adres poczty elektronicznej e-mail oznaczoną „Potwierdzenie zamówienia”, która potwierdza złożenie Zamówienia. Każde Zamówienie będzie posiadało swój indywidualny numer identyfikacyjny, który będzie wskazany w treści wymienionej wiadomości email.
 10. Umowę Sprzedaży traktuje się za zawartą wraz z naciśnięciem przez Klienta przycisku „Kupuję i płacę” i przesłaniem wiadomości elektronicznej email potwierdzającej ten fakt i zawierającej indywidualny numer Zamówienia, o której mowa w pkt 8 powyżej. 
 11. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem i przepisami polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
 12. W przypadku braku dostępności zamówionych przez Klienta Produktów, Sprzedający informuje o tym w Sklepie Internetowym lub poinformuje o tym Klienta, który złożył Zamówienie na Produkt. W takiej sytuacji Klient może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia.
 13. Klient, który przy składaniu Zamówienia wybrał usługę przelewy24, powinien uiścić cenę oraz koszty dostarczenia Produktu w ciągu 7 dni od otrzymania od Sprzedawcy wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji. Jeżeli Klient nie dokona płatności w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca wezwie Klienta do dokonania płatności. W przypadku nieuiszczenia całości wpłaty w terminie wskazanym w wezwaniu, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email Klienta lub telefonicznie.
 14. Klient, który przy składaniu Zamówienia wybrał płatność przy odbiorze przesyłki zamówionego Produktu (płatność za pobraniem), zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki zawierającej zamówiony Produkt. Własność przedmiotu Zamówienia przechodzi na własność Klienta z chwilą dokonania zapłaty.

Dział VIII
Cena Produktów i Sposoby Płatności

 1. Ceny Produktów, prezentowanych w Serwisie Internetowym, podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Ceny Produktów podane w Sklepie Internetowym nie zawierają kosztów dostarczenia Produktu. Koszty dostarczenia zamówionego Produktu są każdorazowo podawane w Formularzu Zamówienia w trakcie składania Zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta Zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości Zamówienia. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Produktu oraz koszty jego dostarczenia. O łącznej kwocie Zamówienia uwzględniającej koszty dostawy, Klient informowany jest każdorazowo przed złożeniem Zamówienia i w emailu potwierdzającym złożenie Zamówienia.
 3. Informacje o cenie Produktu, cechach oraz istotnych właściwościach Produktu dostępne są w opisie Produktów w Sklepie Internetowym i zamieszczone są przy prezentowanym Produkcie.
 4. Aktualne sposoby płatności określone są w Sklepie Internetowym na głównej stronie, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Dostępne sposoby płatności mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu dostawy lub Produktu.
 5. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem upoważnionych serwisów. Udostępnione metody płatności:
  a) Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki,
  b) Płatności elektroniczne za pośrednictwem operatorów płatności – Przelewy 24.
  c) Płatność BLIK – którą dostarcza operator spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu 
  d) Płatność kartą płatniczą – którą dostarcza operator spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu.
 6. W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny Produktu obok informacji o obniżonej cenie uwidoczniona będzie również informacja o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie trzydziestu (30) dni przed wprowadzeniem obniżki.
 7. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Odmowa odbioru Produktu, , jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży. Klient może również we wskazanym terminie anulować Zamówienie bez ponoszenia konsekwencji, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.

Dział IX
Dostawa Produktów, Dowód Zakupu

 1. Dostawa odbywa się przesyłką kurierską pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi Produkty wolne od wad.
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna. Dostępne aktualnie metody oraz koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi w zakładce „Wysyłka i dostawa” w Sklepie Internetowym oraz każdorazowo w Koszyku, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Przy zakupach o wartości minimum 150 złotych, koszt wysyłki pokrywa Sprzedawca. 
 4. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem:
  • firmy kurierskiej Inpost – czas dostawy maksymalnie 6 dni roboczych;
  • InPost Paczkomaty – czas dostawy maksymalnie 6 dni roboczych
 5. W związku z każdym Zamówieniem Klientowi zostanie wystawiony i doręczony Dowód Zakupu. Zawierając Umowę Sprzedaży oraz akceptując postanowienia Regulaminu, Klient wyraża zgodę na wystawianie i udostępnienie faktur (w tym duplikatów i faktur korygujących) w postaci elektronicznej przez Sklep Internetowy w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 ze zm.).Zgoda na udostępnienie faktur w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania Dowodu Zakupu w formie papierowej. Niezależnie od zdania poprzedzającego, zgoda Klienta na wystawianie i przesyłanie faktury w formie elektronicznej nie wyłącza zarówno prawa Sklepu Internetowego do wystawiania jak i prawa Klienta do żądania przesłania Dowodu Zakupu w wersji papierowej.
 6. Klient ma możliwość wyrażenia woli otrzymania Dowodu Zakupu w wersji papierowej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy:  info@norsan-omega.pl niezwłocznie po złożeniu Zamówienia albo wcześniej uzupełniając pole „uwagi” formularza Zamówienia w trakcie jego składania. Sklep Internetowy zobowiązuje się przekazać Dowód Zakupu w formie papierowej na adres wskazany przez Klienta.
 7. Sprzedawca wystawi Dowód Zakupu w momencie wysyłki Zamówienia do Klienta. Sprzedawca wystawia i udostępnia faktury w formie elektronicznej w sposób gwarantujący spełnienie warunków formalnych przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego, faktury w formie elektronicznej są sporządzane w formacie PDF (Portable Document Format). Każda faktura w formie elektronicznej zostanie przesłana Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu Zamówienia w formularzu lub przy zakładaniu Konta przez Klienta. Za datę skutecznego doręczenia faktury drogą elektroniczną uznawana jest data zarejestrowania wysyłki na serwerze pocztowym Serwisu Internetowego. 
 8. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktu [koszty opakowania, opłatę pocztową za odesłanie przesyłki].
 9. Odesłanie lub przekazanie towaru powinno nastąpić niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 10. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi (także nie będącemu Przedsiębiorcą) w odniesieniu do umów, w których Produktem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Dział X
Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

 1. Konsument, a także osoby fizyczne zawierające umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Pozostałym przedsiębiorcom prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje. 
 2. Mają Państwo prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towaru.
 3. Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy, wymaga poinformowania Nas (NORSAN Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Kazimierza Królewicza 2n/U1, 71-552 Szczecin, info@norsan-omega.pl, telefon: +48 793 792 369 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą lub e-mail). 
 4. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy. Formularz odstąpienia od umowy dostępny jest w Serwisie Internetowym w zakładce „Zwroty i reklamacja”.
 5. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, wysłanie przez Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, nie przysługuje Klientowi będącemu Przedsiębiorcą w rozumieniu zdefiniowanym w niniejszym Regulaminie (zgodnym z przepisami prawa).
 7. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktu [koszty opakowania, opłatę pocztową za odesłanie przesyłki].
 9. Odesłanie lub przekazanie towaru powinno nastąpić niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 10. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi (także nie będącemu Przedsiębiorcą) w odniesieniu do umów, w których Produktem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Dział XI
Reklamacje

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Produktu bez wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady Produktu na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1025 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta
  a) Tradycyjnie na adres: NORSAN Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Kazimierza Królewicza 2n/U1, 71-552 Szczecin
  b) Elektronicznie na adres korespondencji mailowej: info@norsan-omega.pl
 3. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres email), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia Produktu, rodzaj reklamowanego Produktu, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Sprzedawca dowód zakupu Produktu. Może to być na przykład kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Produkt do NORSAN Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Kazimierza Królewicza 2n/U1, 71-552 Szczecin
 5. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 6. Reklamacja dotycząca usług świadczonych drogą elektroniczną powinna zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres email) podany w Formularzu Zamówienia oraz adres poczty elektronicznej (adres email) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej (adres email) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w Formularzu Zamówienia, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 7. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

Dział XII
Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów

 1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php, www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www. uokik.gov.pl/sprawy indywidualne.php.
 2. Jeżeli wynik postępowania reklamacyjnego nie satysfakcjonuje Konsumenta, może skorzystać z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Jest ono możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny – obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.

 

Dział XIII
Ochrona danych osobowych w Serwisie Internetowym

Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca a szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych opisane są w Polityce Prywatności, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

Dział XIIII
Własność intelektualna

 1. Serwis Internetowy zawiera lub wykorzystuje dobra chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę.
 2. Wszystkie fotografie Produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy, znaki towarowe) zamieszczone w Serwisie Internetowym są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez spółkę za zgodą osób trzecich, posiadających do nich odpowiednie prawa.
 3. Zabrania się kopiowania fotografii i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku/kopiowania tekstów zamieszczonych w niniejszym Serwisie Internetowym, w tym ich udostępniania w Internecie bez wyraźnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich odpowiednie prawa.
 4. Zabrania się również podmiotom trzecim pobierania materiałów graficznych (fotografii, grafik, logotypów etc.) z Serwisu Internetowego oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych lub innych komercyjnych. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez wyraźnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia właściwego postępowania cywilnego lub karnego zmierzającego ochrony praw i interesu Sprzedawcy oraz innych osób uprawnionych.

Dział XV
Postanowienia Końcowe

 1.  Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumenta, przysługujących mu na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 2. W przypadku uznania poszczególnych postanowień Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne lub nieskuteczny pozostaje bez wpływu na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego lub nieskutecznego postanowienia zastosowana zostanie reguła najbliższa celom nieważnego lub nieskutecznego postanowienia i całego Regulaminu.
 3. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie w domenie Sprzedającego wiadomości o zmianie Regulaminu, nowej wersji Regulaminu a także poprzez wiadomość e-mail.
 4. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie Umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia Umowy i złożenia Zamówienia przez Klienta.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który jest Konsumentem, w przypadku braku rozwiązania polubownego, zostaje poddane Sądom właściwym miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 7. Załącznikami do Regulaminu są:
  a) Wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.