Polityka prywatności - NORSAN Polska
MenuMenu

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w Serwisie Internetowym

norsan-omega.pl

Dział I
Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych jest NORSAN Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Kazimierza Królewicza 2n/U1, 71-552 Szczecin, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0001029748, NIP 8513291219, REGON 524972170, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000,00 zł, opłacony w całości (dalej zwany: „Administrator” lub „My”)  
 2. Ilekroć pojęcia użyte w niniejszej Polityce Prywatności napisane są wielką literą, nadaje się im znaczenie wskazane w definicjach w Regulaminie Świadczenia Usług.
 3. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady dotyczące przetwarzania danych,  które mogą nam zostać udostępnione podczas korzystania z Serwisu Internetowego oraz wykorzystywania plików cookies.
 4. Niniejsza Polityka Prywatności określa na jakich zasadach i w jakim zakresie zbieramy dane osobowe osób korzystających z Serwisu Internetowego, do jakich celów ich używamy, komu je udostępniamy oraz w jaki sposób je chronimy.
 5. Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych niżej wskazanych osób fizycznych korzystających z Serwisu Internetowego:
  a) Klientów i potencjalnych klientów Serwisu internetowego i Sklepu internetowego,
  b) osób odwiedzających Serwis Internetowy,
  c) subskrybentów Newslettera.
 6. Niniejsza Polityka Prywatności ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi źródła obowiązków dla osób, których dane dotyczą.
 7. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą oraz stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające odpowiednią i adekwatną do zagrożeń ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 8. Udostępniamy niniejszą Politykę Prywatności, aby każda osoba odwiedzająca nasz Serwis Internetowy zapoznała się i wiedziała w jakim zakresie jej/jego dane osobowe są przetwarzane, w tym mógł/mogła samodzielnie, świadomie i w sposób swobodny decydować o tym, czy skorzysta z Serwisu Internetowego.
 9. Administrator zapewnia bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych. Administratora stosuje certyfikat SSL.

Dział II
Rodzaj przetwarzanych danych, cel, okres przechowywania danych oraz podstawa prawna:

 1. Dane Osobowe przetwarzane są przez Administratora w Serwisie Internetowym w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym automatycznie podczas korzystania z Serwisu Internetowego, tj. w celu:
  a) Administrowania Serwisem Internetowym – w tych celach możemy przetwarzać w szczególności dane takie jak: adres IP, czas nadejścia Zapytania, ilość przesyłanych danych, strona internetowa, z której pochodzi żądanie, informacje o przeglądarce i systemie operacyjnym, język i wersja oprogramowania przeglądarki. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na zapewnieniu prawidłowego wyświetlania znajdujących się w Serwisie Internetowym treści, zapewnienie bezpieczeństwa oraz analiza ruchu w Serwisie Internetowym. Dane będą przetwarzane w Serwisie Internetowym, przez czas, który jest niezbędny do realizacji tego  celu nie dłużej jednak niż 10 lat.
  b) Założenia Konta – w tych celach możemy przetwarzać w szczególności dane takie jak: adres email, hasło, adres IP, pliki cookies, imię i nazwisko. Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umów zawieranych w Sklepie Internetowym, lub do podjęcia działań wnioskowanych przez osobę, której dane osobowe dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust 1 lit b) RODO). Dane w tym celu będą przetwarzane do czasu usunięcia Konta,
  c) Zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego – w tych celach możemy przetwarzać w szczególności dane takie jak: adres IP, pliki cookies, adres email, imię i nazwisko, dane adresowe (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), NIP, dane firmy, dane do wystawienia faktury, dane o płatnościach, numer telefonu kontaktowego, nr zamówienia lub inne dane podane przez Klienta w Serwisie Internetowym lub w trakcie kontaktu z Klientem. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umów zawieranych w Sklepie Internetowym, lub do podjęcia działań wnioskowanych przez osobę, której dane osobowe dotyczą przed zawarciem umowy(art. 6 ust 1 lit b) RODO. Dane w tym celu będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń.
  d)
  Obsługi zapytań przekazywanych w ramach Formularza kontaktowego w tych celach możemy przetwarzać w szczególności dane takie jak: imię, nazwisko, adres email oraz inne dane, które zostaną podane w treści formularza. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO polegający na obsłudze zapytań składanych w ramach Serwisu Internetowego. Dane będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora
  e)
  Wypełniania obowiązków prawnych Administratora – w tych celach możemy przetwarzać w szczególności dane takie jak:  imię, nazwisko, dane o zamówieniu, dane o płatności, e-mail, telefon, adres ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym, nr rachunku bankowego, dane do wystawienia faktury lub innego dokumentu np. NIP.  Podstawą przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązku ciążącego na Administratorze (art. 6 ust 1 lit c) RODO) –  w szczególności w zakresie obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Dane w tym celu będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres wynoszący 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany z umową zawartą z Administratorem.
  f)
  Marketing bezpośredni, w tym przesyłanie:
 • Newslettera zawierającego informacje handlowe o promocjach, nowościach, produktach oferowanych przez Administratora – do osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie Newslettera na podany przez nie adres email.
 • wyświetlanie w ramach Serwisu Internetowego informacji w sprawie konkretnych produktów lub promocji marketingowych, polecanie produktów lub usług, w tym dotyczących towarów i usług podmiotów trzecich,
 • komunikacji w sprawie konkretnych produktów lub promocji marketingowych, polecanie produktów lub usług, w tym dotyczących towarów i usług podmiotów trzecich, które mogą zainteresować osobę, której dane dotyczą, ankiet w celu badania satysfakcji klienta – do osób, które są Klientami (założyły Konto lub złożyły Zamówienie bez zakładania Konta) i wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną w celach marketingowych, na podany przez nie adres e-mail lub innymi kanałami komunikacji (sms, kontakt telefoniczny)

W celu realizacji marketingu bezpośredniego możemy przetwarzać w szczególności dane takie jak: dane kontaktowe adres email, numer telefonu, imię, nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres IP, pliki cookies, dane o zamówieniach. . Podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust 1 lit f) RODO) polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego. Dane w tym celu będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres istnienia uzasadnionego interesu Administratora.

g) Organizacji konkursu oraz działań podjętych w związku z jego organizacją, w tym prawidłowego przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców konkursu i przyznania nagród konkursowych – w tych celach możemy przetwarzać w szczególności dane takie jak: adres email, imię i nazwisko, dane adresowe (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), NIP, dane firmy, numer telefonu kontaktowego oraz wszelkie inne niezbędne dane. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań wnioskowanych przez osobę, której dane osobowe dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń.
h) Statystyka i analityka, dopasowanie strony do preferencji osób korzystających z Serwisu Internetowego – w tym celu przetwarzamy dane z wykorzystaniem narzędzi i plików cookie opisanych w niniejszej Polityce Prywatności. Podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda w tym zakresie (art. 6 ust 1 lit a) RODO). Dane w tym celu będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres do 12 miesięcy.
i) Rozpatrywanie reklamacji – w tych celach możemy przetwarzać w szczególności dane takie jak: adres email, imię i nazwisko, dane adresowe (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), NIP, dane firmy, dane o płatnościach, numer telefonu kontaktowego, nr zamówienia oraz wszelkie inne dane niezbędne do rozpatrzenia reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań wnioskowanych przez osobę, której dane osobowe dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń.
j) Ustalania, dochodzenia i obrony przed roszczeniami – w tych celach możemy przetwarzać w szczególności dane takie jak: adres email, imię i nazwisko, dane adresowe (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), NIP, dane firmy, dane o płatnościach, numer telefonu kontaktowego, nr zamówienia wszelkie inne dane niezbędne do ustalania, dochodzenia i obrony przed roszczeniami. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ustalaniu, dochodzeniu i obronnie przed roszczeniami.
k) W przypadku, gdyby przetwarzanie danych osobowych miało nastąpić w innym celu niż wskazane powyżej, każdorazowo odbywać się będzie po uprzednim uzyskaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie i w celu wskazanym w tej zgodzie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

Dział III
Dobrowolność przekazywanych danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe w związku z korzystaniem przez osoby odwiedzające Serwis Internetowy z usług prezentowanych w Serwisie Internetowym, w tym Sklepu Internetowego.
 2. Klient przekazuje swoje dane osobowe dobrowolnie w związku z korzystaniem z Serwisu Internetowego.
 3. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest niezbędne do świadczenia przez Administratora Usług Elektronicznych, w tym zawarcia i realizacji Umów Sprzedaży, wykonywania obowiązków prawnych przez Administratora związanych z Umową Sprzedaży lub przesyłania Newslettera. Skutkiem niepodania danych w zależności od celu, w jakim dane są podawane może być: brak możliwości zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub świadczenia pozostałych Usług Elektronicznych przez Administratora.

Dział IV
Udostępnianie danych osobowych (Odbiorcy danych osobowych

 1. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. 
 2. Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom wspierającym działalność Administratora, w tym w szczególności:
  a) dostawcom usług odpowiedzialnym, z który Administrator korzysta przy obsłudze systemów informatycznych [wsparcie IT w zakresie obsługi sklepu internetowego, hositng poczty email, usługi serwisowe, serwerowe, które uzyskują dostęp do danych, jeżeli prowadzone prace techniczne dotyczą obszarów, w których znajdują się dane osobowe,
  b) podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności – obsługującym płatności elektroniczne lub karty płatnicze – w przypadku Klienta, który korzysta w Serwisie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności,
  c) Pracownikom oraz współpracownikom Administratora
  d) agencjom marketingowych i dostawcy systemów IT służących do wspierania marketingu (w zakresie usług marketingowych),
  e) dostawcom usług księgowych, prawnych, doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna).
  Wszystkie podmioty wymienione powyżej przetwarzają dane Użytkownika na podstawie odpowiednich upoważnień lub umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 3. Odbiorcą danych mogą być także dostawcy umieszczonych na stronie Serwisu Internetowego wtyczek społecznościowych, plików cookies, skryptów oraz innych podobnych narzędzi umożliwiających przeglądarce osoby odwiedzającej stronę Serwisu Internetowego pobieranie treści od dostawców wspomnianych wtyczek i przekazywanie w tym celu tym dostawcom danych osobowych osoby odwiedzającej. Nazwy dostawców, o których mowa w poprzednim zdaniu zostały wskazane w Dziale VII „Pliki Cookies”. W związku z korzystaniem z narzędzi o których mowa w niniejszym punkcie może dojść do przekazania danych Użytkownika do państw trzecich na zasadach określonych w politykach prywatności udostępnionych przez dostawców tych narzędzi.  
 4. W razie zaistnienia takiej konieczności, dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, decyzji organu administracji publicznej lub orzeczenia sądowego.

Dział V
Prawa Użytkownika

 1. Prawo do bycia poinformowanym – co oznacza, że osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymania jasnych, zwięzłych i przejrzystych informacji w jaki sposób Administrator wykorzystuje dane osobowe i jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą 
 2. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 ust. 3 RODO) – co oznacza, że w zakresie, w jakim dane osobowe osoby, której dane dotyczą  przetwarzane są na podstawie jego zgody – osoba, której dane dotyczą  ma prawo do wycofania zgody w dowolnym czasie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.
 3. Prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii (art. 15 RODO) – co oznacza, że osoba, której dane dotyczą  ma prawo dostępu do jego danych osobowych, które przetwarzamy oraz sprawdzenia czy wykorzystujemy jego dane osobowe zgodnie z prawem.
 4. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych (art. 16 RODO) – co oznacza, że osoba, której dane dotyczą  ma prawo żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe.
 5. Prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa (art. 17 RODO) – co oznacza, że osoba, której dane dotyczą  ma prawo usunięcia ich danych osobowych, jeżeli nie ma uzasadnionych podstaw do wykorzystywania tych danych.
 6. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) – co oznacza, że osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania ograniczenia dalszego wykorzystywania jego danych osobowych.
 7. Prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO) – co oznacza, że osoba, której dane dotyczą  ma prawo do ponownego wykorzystania swoich danych, jeśli dane osobowe przetwarzane są na podstawie jego zgody lub na podstawie umowy oraz w sposób zautomatyzowany.
 8. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) – co oznacza, że osoba, której dane dotyczą ma prawo do dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
 9. Prawo do wniesienia skargi – co oznacza, że osoba, której dane dotyczą  ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uważa, że Administrator narusza jego prawa dotyczące jego danych osobowych, na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  Prawo sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego – osobie, której dane dotyczą  przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie, bezpłatnie sprzeciwu wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego.

Dział VI
Pliki cookies

 1. Plik cookie to krótki tekst wysyłany do przeglądarki internetowej, przez Serwis Internetowy. Pozwala temu serwisowi zapamiętać informacje o ustawieniach przeglądarki, dzięki czemu następna wizyta na tej witrynie jest bardziej efektywna, ułatwiając logowanie do usług Administratora.
 2. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla urządzeń osób odwiedzających Serwis Internetowy (dalej Użytkownicy). W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do urządzeń. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. Więcej informacji o plikach cookies można znaleźć tutaj:  http://www.allaboutcookies.org lub http://wszystkoociasteczkach.pl.
 3. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookie, w celu:a. dostosowania funkcjonalności, dostarczanych przez Administratora, do oczekiwań Użytkownika, w tym treści reklamowych;
  b. do prezentowania Użytkownikowi tzw. reklamy banerowej, czyli reklamy w formie grafiki, po kliknięciu w którą, Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę internetową Administratora lub stronę lądowania (landing page);
  c. prowadzenia statystyk, bez identyfikacji osoby (anonimowych).
 4.  W przypadku gdy Serwis Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności obowiązujące na tych stronach.COOKIESAkceptacja plików cookies nie jest warunkiem koniecznym do odwiedzenia naszej strony internetowej. Należy jednak pamiętać, że nasza strona internetowa i usługi będą miały ograniczoną funkcjonalność, jeśli nie pozwolisz nam ustawić plików cookie.
  Co to są ciasteczka? Cookies to małe pliki, które są zapisywane na Państwa nośniku danych i które zapisują pewne ustawienia i dane do wymiany z naszym systemem za pośrednictwem Państwa przeglądarki. Zasadniczo rozróżniamy 2 różne rodzaje plików cookie, tzw. sesyjne pliki cookie, które są usuwane natychmiast po zamknięciu przeglądarki, oraz tymczasowe/stałe pliki cookie, które są przechowywane na nośniku danych przez dłuższy czas lub bezterminowo. Przechowywanie danych pomaga nam odpowiednio kształtować nasze strony internetowe i oferty oraz ułatwia korzystanie z nich, np. poprzez przechowywanie określonych wpisów, aby nie trzeba było ich powtarzać.

  Jakich plików cookie używa NORSAN? Większość używanych przez nas plików cookie jest automatycznie usuwana z dysku twardego użytkownika po zakończeniu sesji przeglądarki (koniec sesji) (stąd pliki cookie sesji). Pliki cookie sesji są potrzebne na przykład do zaoferowania użytkownikowi funkcji koszyka na kilku stronach. Ponadto używamy również plików cookie, które pozostają na dysku twardym użytkownika. Przy ponownych odwiedzinach automatycznie rozpoznaje się, że użytkownik był już u nas oraz jakie wpisy i ustawienia preferuje. Te tymczasowe lub stałe pliki cookie są przechowywane na dysku twardym i usuwają się po określonym czasie. Pliki te służą w szczególności do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczna i bezpieczna. Dzięki tym plikom możliwe jest np. otrzymywanie na stronie informacji dostosowanych do Państwa zainteresowań. Jedynym celem tych plików cookie jest jak najlepsze dostosowanie naszej oferty do Państwa życzeń i sprawienie, aby surfowanie po naszej stronie było dla Państwa jak najbardziej komfortowe.

  Jakie dane są przechowywane w plikach cookies? W plikach cookies wykorzystywanych przez NORSAN przechowywane są wyłącznie dane pseudonimowe. Po aktywacji pliku cookie przypisywany jest mu numer identyfikacyjny i nie następuje przyporządkowanie Państwa danych osobowych do tego numeru identyfikacyjnego. W pliku cookie nie są zapisywane imię i nazwisko użytkownika, adres IP ani podobne dane, które umożliwiłyby przyporządkowanie pliku cookie do użytkownika. W oparciu o technologię cookies otrzymujemy jedynie pseudonimizowane informacje, np. o tym, które strony naszego sklepu są odwiedzane, jakie produkty są oglądane itp.

  Co to jest Onsite Targeting? W serwisach NORSAN dane zbierane są w oparciu o technologię cookies w celu optymalizacji reklam i całej oferty internetowej. Dane te nie służą do identyfikacji użytkownika, lecz są wykorzystywane wyłącznie do pseudonimowej oceny korzystania ze strony internetowej. Państwa dane w żadnym momencie nie będą łączone z danymi osobowymi przechowywanymi przez nas. Technologia ta umożliwia nam przedstawianie Państwu reklam i/lub specjalnych ofert i usług, których treść opiera się na informacjach uzyskanych w związku z analizą strumienia kliknięć (np. reklamy, które koncentrują się na fakcie, że w ciągu ostatnich kilku dni oglądano tylko produkty Kids). Naszym celem jest uczynienie naszej oferty internetowej jak najbardziej atrakcyjną dla Państwa i przedstawienie Państwu reklam odpowiadających Państwa zainteresowaniom.

  Czy istnieją również pliki cookie stron trzecich (tzw. pliki cookie stron trzecich)? NORSAN korzysta z wielu partnerów reklamowych, którzy pomagają uatrakcyjnić ofertę internetową i strony internetowe, takie jak filmy z YouTube, mapy z Google Maps, kanały RSS czy grafiki z innych witryn. Zakłada to zawsze, że dostawcy tych treści (zwani dalej „dostawcami zewnętrznymi”) odbierają adres IP użytkownika. Ponieważ bez adresu IP nie bylibyście w stanie przesłać treści do przeglądarki danego użytkownika. Adres IP jest zatem wymagany do wyświetlania tych treści. Staramy się wykorzystywać wyłącznie treści, których odpowiedni dostawcy używają wyłącznie adresu IP do dostarczania treści. Nie mamy jednak kontroli nad tym, czy zewnętrzny dostawca zapisuje adres IP, np. w celach statystycznych. O ile nam wiadomo, poinformujemy o tym użytkowników. Dlatego podczas odwiedzania witryny na Twoim dysku twardym zapisywane są również pliki cookie firm partnerskich. Są to tymczasowe/stałe pliki cookie, które są automatycznie usuwane po określonym czasie. Pliki cookie naszych firm partnerskich zawierają wyłącznie dane pseudonimowe, w większości nawet anonimowe.

  Retargeting Nasze strony internetowe wykorzystują tak zwane technologie retargetingu. Wykorzystujemy te technologie, aby oferta internetowa była dla Ciebie bardziej interesująca. Technologia ta umożliwia skierowanie reklam do internautów, którzy wykazali już zainteresowanie naszym sklepem i naszymi produktami na stronach internetowych naszych partnerów. Jesteśmy przekonani, że wyświetlanie spersonalizowanych, opartych na zainteresowaniach reklam jest zazwyczaj bardziej interesujące dla internautów niż reklamy, które nie mają takiego osobistego odniesienia. Wyświetlanie tego materiału reklamowego na stronach naszych partnerów opiera się na technologii plików cookie i analizie poprzedniego zachowania użytkownika. Ta forma reklamy jest całkowicie pseudonimowa. Żadne profile użytkowania nie zostaną połączone z Twoimi danymi osobowymi. Korzystając z naszej strony, możeszwyrazić zgodę na używanie tak zwanych plików cookie, a tym samym na zbieranie, zapisywanie i wykorzystywanie Twoich danych dotyczących użytkowania. Twoje dane będą również przechowywane w plikach cookie po zakończeniu sesji przeglądarki i mogą być ponownie wywołane, na przykład podczas następnej wizyty na stronie internetowej. Zgodę tę możesz w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość, odmawiając przyjmowania plików cookie wchodząc w ustawienia cookies dostępne tutaj lub w ustawieniach przeglądarki.

  Jak możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie?

  W swojej przeglądarce możesz ustawić, że przechowywanie plików cookie będzie akceptowane tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę. Jeśli chcesz akceptować tylko pliki cookie NORSAN, ale nie pliki cookie naszych dostawców usług i partnerów, możesz wybrać ustawienie w przeglądarce „blokuj pliki cookie innych firm”. Z reguły funkcja pomocy na pasku menu przeglądarki internetowej pokazuje, jak odrzucić nowe pliki cookie i jak wyłączyć pliki cookie, które już zostały odebrane. Zalecamy, aby zawsze całkowicie się wylogować po zakończeniu korzystania z komputerów współdzielonych, które są ustawione na akceptowanie plików cookie i plików cookie flash.

  Tutaj możesz zarządzać ustawieniami plików cookie dla naszej witryny. Akceptacja plików cookie nie jest warunkiem koniecznym do odwiedzenia naszej strony internetowej. Zwracamy jednak uwagę, że nasza strona internetowa i usługa mają ograniczoną funkcjonalność tylko wtedy, gdy nie zezwalasz nam na ustawianie plików cookie.

  INTEGRACJA ZNAKU ZAUFANIA “TRUSTBADGE” DLA ZAUFANYCH SKLEPÓW

  Znak jakości Trusted Shops jest zintegrowany na tej stronie internetowej w celu wyświetlenia naszego znaku jakości Trusted Shops i zebranych ocen, a także w celu zaoferowania kupującym produktów Trusted Shops po złożeniu przez nich zamówienia.

  W tym przypadku opieramy się na naszym uzasadnionym interesie polegającym na w optymalizacji naszej oferty marketingowej, , zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f RODO Odznaka Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia, stanowi ofertę Trusted Shops GmbH.

  W przypadku wywołania Trustbadge serwer sieciowy automatycznie zapisuje tzw. plik dziennika serwera, który zawiera np. Twój adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesłanych danych i operatora wnioskującego (dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie. Te dane dostępu nie są analizowane i są automatycznie nadpisywane najpóźniej siedem dni po zakończeniu Państwa wizyty na stronie.

  Dalsze dane osobowe są przekazywane do Trusted Shops tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo na to zgodę, zdecydowali się Państwo na korzystanie z produktów Trusted Shops po złożeniu zamówienia lub zarejestrowali się już Państwo w celu korzystania z nich. W takim przypadku obowiązuje umowa zawarta pomiędzy Państwem a Trusted Shops.

  KORZYSTANIE Z HOTJAR|

  Używamy Hotjar (Located: Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta), narzędzie analityczne i opiniotwórcze typu all-in-one, które pokazuje zachowanie i opinie użytkowników strony internetowej. Za pośrednictwem Hotjar analizujemy informacje zwrotne od użytkowników (takie jak kliknięcia, ruchy myszy, wysokość przewijania itp.) w celu ulepszenia naszej strony internetowej pod względem funkcjonalności i doświadczenia użytkownika oraz ułatwienia korzystania z niej. Informacje o wizycie na stronie internetowej wygenerowane przez “kod śledzenia” i “cookies” są przekazywane na serwery Hotjar w Irlandii i tam przechowywane.

  Informacje te mogą być gromadzone przez “kod śledzenia” na urządzeniu końcowym i przeglądarce użytkownika:

  Adres IP Państwa urządzenia końcowego (jest on gromadzony i przechowywany w formie anonimowej).
  Wielkość ekranu urządzenia końcowego
  typ terminala (indywidualne identyfikatory terminala) i informacje o przeglądarce
  Lokalizacja geograficzna (tylko kraj)
  preferowany język podczas przeglądania strony.
  Te dane dziennika mogą być gromadzone za pomocą “kodu śledzenia”:
  domena odsyłająca
  odwiedzane strony
  położenie geograficzne (tylko kraj)

  preferowany język podczas przeglądania strony internetowej
  data i godzina wejścia na strony witryny
  W każdej chwili możesz zapobiec gromadzeniu Twoich danych przez Hotjar na tej stronie: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out/.

  Można również aktywować funkcję “Do not track” w ustawieniach wszystkich popularnych przeglądarek. W ten sposób automatycznie informują Państwo wszystkie odwiedzane strony internetowe, że nie wyrażają zgody na przechowywanie Państwa danych.

  Politykę prywatności Hotjar Ltd. można znaleźć na stronie:
  https://www.hotjar.com/privacy/

  ANALIZA WEB
  GOOGLE ANALYTICS

  Google Analytics jest usługą świadczoną przez Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje zbierane przez cookie o korzystaniu z naszej strony internetowej (włącznie z Państwa adresem IP) są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Zwracamy uwagę, że na naszych stronach internetowych Google Analytics został rozszerzony o kod “gat._anonymizeIp();” w celu zapewnienia anonimowego zbierania adresów IP (tzw. maskowanie IP). Z naszej inicjatywy Państwa adres IP jest więc rejestrowany przez Google tylko w formie skróconej, co zapewnia anonimowość i nie pozwala na wyciąganie wniosków na temat Państwa tożsamości. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na naszych stronach internetowych, Państwa adres IP zostanie uprzednio skrócony przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z naszej strony internetowej przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej dla operatorów stron internetowych oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. Przekazywanie tych danych przez Google osobom trzecim odbywa się wyłącznie na podstawie przepisów prawnych lub w ramach zleconego przetwarzania danych. W żadnym wypadku Google nie będzie łączyć Państwa danych z innymi danymi zebranymi przez Google. Ponadto

  mogą Państwo zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez cookie i związanych z Państwa korzystaniem z tych stron internetowych (w tym Państwa adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem. Więcej informacji na temat Google Analytics i ochrony danych można znaleźć pod adresem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

  ŚLEDZENIE KONWERSJI GOOGLE ADWORDS

  Korzystamy z internetowego programu reklamowego “Google AdWords” oraz, w ramach Google AdWords, z funkcji śledzenia konwersji. Google Conversion Tracking to usługa analityczna świadczona przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”). Po kliknięciu na reklamę umieszczoną przez Google, na komputerze użytkownika umieszczany jest plik cookie służący do śledzenia konwersji. Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach, nie zawierają żadnych danych osobowych i dlatego nie są wykorzystywane do identyfikacji osób.

  Jeśli użytkownik odwiedzi określone strony internetowe w naszej witrynie, a plik cookie jeszcze nie utracił ważności, Google i my będziemy w stanie rozpoznać, że kliknął on na reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. W związku z tym nie ma możliwości, aby pliki cookie mogły być śledzone na stronach internetowych klientów AdWords.

  Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane do tworzenia statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy wyrazili zgodę na śledzenie konwersji. Tutaj klienci dowiadują się o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na ich reklamę i zostali przekierowani na stronę oznaczoną tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują one jednak żadnych informacji, które mogą być wykorzystane do identyfikacji użytkowników.

  Więcej informacji oraz politykę prywatności Google można znaleźć na stronach: http://www.google.com/policies/technologies/ads/, http://www.google.de/policies/privacy/.

  Zoho SalesIQ

  Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, anonimowe dane użytkowe są zbierane za pomocą usługi ZOHO SalesIQ (https://zoho.eu/salesiq). SalesIQ używa tak zwanych “cookies”, które umożliwiają analizę naszej strony internetowej. Pliki te zbierają również informacje o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze strony internetowej, z jakiej strony przyszedł użytkownik, ile razy odwiedził stronę i jak długo na niej przebywał. Dane te przechowujemy wyłącznie do celów statystycznych. W celu zapewnienia anonimowości adresy IP są skracane o ostatnie cyfry w zakresie określonym przepisami.

   Polityka prywatności i polityka plików cookie Zoho Corporation znajdują się pod następującymi linkami:

  https://www.zoho.com/de/privacy.html
  https://www.zoho.com/de/privacy/cookie-policy.html

  PIKSEL KONWERSJI NA FACEBOOKU

  Za Państwa zgodą NORSAN wykorzystuje tzw. “piksele konwersji” firmy Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (w skrócie “Facebook”). Umożliwia to śledzenie zachowania użytkownika na naszej stronie internetowej po kliknięciu lub wywołaniu przez niego reklamy na Facebooku. Służy to do pomiaru skuteczności reklam i ich oceny w celach statystycznych i marketingowych oraz, w razie potrzeby, do optymalizacji reklam w przyszłości. Dane zebrane w tym procesie nie są dla nas z reguły danymi osobowymi, lecz anonimowymi – to znaczy, że nie możemy ich przyporządkować do konkretnej osoby. Facebook jednak przechowuje i przetwarza te dane, o czym informujemy poniżej, zgodnie z naszym stanem wiedzy: Jestem świadomy używania Piksela Konwersji przez Facebook. Jeśli masz mniej niż 13 lat, poproś swojego prawnego opiekuna o zgodę. W związku z tym Facebook może nawiązać połączenie z odpowiednimi profilami użytkowników. Facebook może również wykorzystywać te dane do własnych celów reklamowych, zgodnie z polityką Facebooka dotyczącą danych osobowych (dostępną pod adresem https://www.facebook.com/policy). Facebook i jego partnerzy mogą wyświetlać reklamy na Facebooku i poza nim, korzystając z tych danych i mogą w tym celu przechowywać pliki cookie na komputerach użytkowników.

  PLIKI LOGÓW

  Przy każdym wejściu na strony NORSAN dane dotyczące użytkowania są przekazywane przez daną przeglądarkę internetową i zapisywane w plikach dziennika, tzw. plikach dziennika serwera. Zapisy danych przechowywane w tym procesie zawierają następujące dane: Nazwa strony internetowej, do której uzyskano dostęp, plik, data i godzina dostępu, ilość przesłanych danych, powiadomienie o udanym dostępie, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny użytkownika, URL referrer (poprzednio odwiedzana strona), adres IP oraz dostawca usługodawcy żądającego dostępu. Adresy IP użytkowników są po użyciu usuwane lub anonimizowane. W przypadku anonimizacji adresy IP są zmieniane w taki sposób, że poszczególnych danych o okolicznościach osobistych lub faktycznych nie można już przyporządkować do konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej lub można je przyporządkować do konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej jedynie niewspółmiernie dużym nakładem czasu, kosztów i pracy. Takie zapisy danych w plikach logów są przez nas analizowane w formie zanonimizowanej w celu dalszego udoskonalania naszej oferty i serwisu NORSAN, uczynienia go bardziej przyjaznym dla użytkownika, szybszego wyszukiwania i usuwania błędów oraz kontroli przepustowości serwerów. Na przykład, możemy określić, w jakich godzinach witryna NORSAN cieszy się szczególną popularnością i dostarczyć odpowiednią ilość danych, aby zapewnić jak najszybsze dokonanie zakupu przez użytkownika. Ponadto, dzięki analizie plików dziennika, możemy również szybciej identyfikować i korygować ewentualne błędy w serwisie NORSAN.

Dział VII
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Polityce prywatności stosuje się przepisy prawa polskiego.
 2. Administratorowi przysługuje prawo zmiany Polityki Prywatności. W przypadku aktualizacji polityki osoby korzystające z Serwisu Internetowego zostaną o tym powiadomione poprzez wyświetlenie informacji lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail. W niektórych przypadkach możemy powiadomić z wyprzedzeniem o aktualizacji polityki, zaś fakt korzystania z usług Sklepu Internetowego będzie oznaczał akceptację zaktualizowanej wersji polityki.
 3. We wszystkich sprawach w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, można skontaktować się pod adresem e-mail:
  info@norsan-omega.pl.